4
cart1 Twój koszyk
3 Twoje konto
Skontaktuj się z nami
4 Info

www.PrawdziweOkazje.pl (www.mtech.pl) z dnia 16 lipca 2018 roku z późniejszymi zmianami

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące przy składaniu zamówień i zawieraniu umów oraz ich realizacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Definicje:
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna, bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów;
 • Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu Internetowego;
 • Sprzedawca - Microtech Spółka Cywilna Arkadiusz Błaszczyk, Łukasz Krawczyk (dalej Microtech S.C.), ul. Robotnicza 1B 53-670 Wrocław, NIP 895-16-78-059, REGON 932057688,
  adres e-mail: mtech@mtech.pl, faks: 0-71/34-190-34.
  Spółka zarejestrowana przez Prezydent Wrocławia, Urząd Miejski Wrocławia
  Spółka zarejestrowana w CEIDG
  Sprzedawca jest jednocześnie właścicielem  i administratorem sklepu internetowego;
 • Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania towarów. Sklep internetowy dostępny jest w domenach: http://www.prawdziweokazje.pl i http://www.mtech.pl;
 • Towar- sprzęt oferowany Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego;
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są towarem używanym i komisowym (chyba, że w opisie danego towaru napisane jest inaczej), wolnym od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Znaki towarowe użyte na naszej stronie są zastrzeżone i służą do identyfikacji oraz promocji produktów.
 3. Hurtownia i Sklep internetowy czynne są w dni powszednie od 11.00 do 19.00. W soboty i niedziele Hurtownia i Sklep są nieczynne.
 4. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
 5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Zamówienia realizowane będą jedynie dla Klientów detalicznych na adres znajdujący się na terenie Polski.
 8. Przelewy pieniężne do Microtech S.C. należy kierować na rachunek bankowy w banku Millenium S.A.:
  MICROTECH S.C. ul. Kasztelańska 22/1, 51-200 Wrocław, nr konta: 98 1160 2202 0000 0000 3433 8010.

II. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

 1. Sprzedawca dochowuje obowiązków wynikających z ustawy z dnia z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1790). Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż wykonanie przedmiotowych powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu.
 2. Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do: 
  • dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, etykiety i karty sporządzonych w języku polskim;
  • dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym energię;
  • umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię.
 3. Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie.
 1. Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym miejscu oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.

III. Warunki składania zamówień i formy płatności

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Klient może składać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na witrynach internetowych: http://www.prawdziweokazje.pl i http://www.mtech.pl, jak również na adres e-mail: mtech@mtech.pl oraz faksem pod nr 0-71/34-190-34.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi zapoznanie się z niniejszym regulaminem poprzez jego publikację na stronie internetowej sklepu. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient musi kliknąć, że zapoznał się z Regulaminem, co stanowi dla Sprzedawcy informację, że Klient regulamin przeczytał i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 3. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00 realizowane będą dopiero następnego dnia roboczego.
 4. Zamówienia realizowane są w ciągu 7 dni. Jest to zależne od wyboru transportu. Realizacja zamówienia wiąże się z wysyłką towaru w miejsce wskazane przez klienta i to miejsce jest miejscem spełnienia zobowiązania sprzedawcy.
 5. Kupujący zobowiązany jest do podania niezbędnych danych w celu potwierdzenia zamówienia.
 6. W przypadku braku zamówionych produktów lub zmianie cen, sklep, zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie odbiorcy i zwrocie pieniędzy jeśli Klient zrezygnuje z zakupu z powyższego powodu.
 7. Za zakupy w Sklepie internetowym Klient może zapłacić w następujący sposób:
 • przedpłata z góry na konto sklepu,
 • karta płatniczą, 
 • gotówką, płatne przy odbiorze (przesyłka za pobraniem),
 • przelewem.
 1. Sklep upoważniony jest do wystawiania rachunków sprzedaży oraz faktur VAT.
 2. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Microtech S.C. wymaga podania w odpowiednim formularzu wymaganych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
 3. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje podmiot obsługujący transakcje kartami kredytowymi w danym serwisie. W tym przypadku tylko ten podmiot zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

IV. Przekazanie używanego sprzętu Klientowi

 1. Towar używany po zawarciu umowy sprzedaży zostanie przekazany Klientowi.

V. Subskrypcja bezpłatnych czasopism

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Microtech S.C. wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala Microtech S.C. zwracać się do czytelników po imieniu.

VI. Odpowiedzialność za wady towaru

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klientów za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową na warunkach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

VII. Odstąpienie od umowy

 1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Aby odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, należy złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres Microtech s.c. ul.Robotnicza 1B, 53-607 Wrocław, e-mail: mtech@mtech.pl, faksem na nr 71 34-190-34. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

  W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  Przesyłkę należy nadać na adres Microtech s.c. ul.Robotnicza 1B, 53-607 Wrocław. Kupujący ponosi koszty odesłania Towaru.

  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Adresat: Microtech s.c. ul.Robotnicza 1B, 53-607 Wrocław, e-mail: mtech@mtech.pl, faks 71 34-190-34

Ja (imię i nazwisko kupującego) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*): (tu wpisać, o jaką rzecz/rzeczy chodzi)

– Data odbioru rzeczy lub w przypadku usług zawarcia umowy

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. Brak prawa do odstąpienia od umowy:
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze sprzedawcą nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Warunki przyjęcia sprzętu do serwisu

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem mtech@mtech.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 4. Ważne dane należy archiwizować przed oddaniem sprzętu do serwisu gdyż czynności serwisowe mogą spowodować utratę wszystkich danych na nośnikach.
 5. Dokument PS (Przyjęcie do Serwisu) jest dokumentem potwierdzającym własność podzespołów wymienionych w opisie.
 6. Klient zobowiązany jest do dokonania archiwizacji danych znajdujących się na dyskach twardych.
 7. Serwis ocenia czy sprzęt jest sprawny i podejmuje decyzje co do wyceny kosztów naprawy sprzętu.
 8. Do serwisu nie przyjmujemy sprawnego sprzętu. Do serwisu przyjmowany jest tylko i wyłącznie niesprawny sprzęt, gdyż czynności serwisowe mające na celu naprawę sprzętu mogą okazać się nieskuteczne, a wymagają podjęcia wielu bardzo inwazyjnych czynności, poczynając od konieczności otwarcia sprzętu, na czyszczeniu sprężonym powietrzem kończąc, mogą więc spowodować pogorszenie stanu sprzętu.
 9. Przyjmowany do serwisu jest tylko sprzęt wolny od wad prawnych.
 10. 11. Klient, dostarczając sprzęt do serwisu, akceptuje warunki przyjęcia do serwisu.

IX. Warunki gwarancji

 1. Niezgodności Towaru z zawartą z Klientem umową, w tym wady, ujawnione w okresie objętym gwarancją będą usuwane nieodpłatnie w terminie 14 dni roboczych.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia sprzętu do naprawy. W przypadku wymiany sprzętu okres gwarancji biegnie od nowa.  
 4. Gwarancją nie są objęte: 
 • mechaniczne, termiczne i chemiczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady, niespowodowane wadą tkwiącą w samym sprzęcie;
 • uszkodzenia powstałe na skutek działania zdarzeń losowych (pożaru, powodzi, wyładowań atmosferycznych), przepięć w sieci elektrycznej i telefonicznej;
 • uszkodzenia wynikłe na skutek działania wirusów komputerowych; 
 • uszkodzenia wynikłe na skutek eksploatacji sprzętu w sposób niezgodny z zaleceniami instrukcji obsługi. 
 1. Naruszenie plomb gwarancyjnych lub metki numerycznej dostarczonej wraz z Towarem powoduje utratę gwarancji. 
 2. Warunkiem szybkiej naprawy jest dołączenie do sprzętu oryginalnego opisu, opisu usterki, oprogramowania oraz okablowania.
 3. Ważne dane należy zarchiwizować przed oddaniem sprzętu do serwisu, gdyż czynności serwisowe mogą spowodować całkowita utratę danych na nośnikach.

X. Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności

 1. Administratorem Danych osobowych jest Microtech Spółka Cywilna Arkadiusz Błaszczyk, Łukasz Krawczyk (dalej Microtech S.C.), ul. Robotnicza 1B 53-670 Wrocław, NIP 895-16-78-059, REGON 932057688, adres e-mail: mtech@mtech.pl, faks: 0-71/34-190-34.
 2. Klient decyduje o tym w jakim zakresie i czy w ogóle podać Microtech S.C. swoje dane osobowe.
 3. Administrator, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,  przetwarza dane osobowe przez rok po wygaśnięciu roszczeń z tytułu umowy sprzedaży, chyba że osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na otrzymywanie newslettera, wówczas dane będę przechowywane do czasu wycofania zgody.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo zażądać od administratora dostępu do danych jej dotyczących, ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje jej również prawo złożenie sprzeciwu do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Osoba, która podała Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Podanie danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże może być ono niezbędne do zawarcia umowy, jeżeli klient oczekuje imiennego dowodu zakupu, lub towar chciałby otrzymać za pośrednictwem kuriera.
 7. Microtech S.C. na wszystkie pytania z zakresu danych osobowych będzie odpowiadał niezwłocznie, zawsze nie później niż w terminie 30 dni od dnia zadania pytania. W przypadku uznania, że Państwa dane są przetwarzane bez podstawy prawnej, lub z naruszeniem prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Sprzedawca informuje, iż ochrona danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, hasło i numer telefonu jest dla niego sprawą nadrzędną, toteż gwarantuje on poufność i ochronę wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 9. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane w celu realizacji zamówienia.
 10. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki towaru.
 11. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki oraz w celu dokonania księgowo rachunkowych przed firmę obsługującą sprzedawcę.
 12. Dane osobowe Klientów są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ,, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 13. W czasie korzystania z serwisów należących do Microtech S. C. Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które Klient będzie proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień Klient będzie proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagane jest podanie tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
 14. Każdego Klienta Microtech S.C. i Użytkownika serwisów oraz czasopism należących do Microtech S.C. obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 15. Microtech S.C. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników swoich serwisów i czasopism.

XI. Niezapowiedziane wiadomości

 1. Microtech s.c. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności (wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych).
 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Microtech S.C. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez Klientów Microtech S.C.
 3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Microtech S.C.
 4. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

XII. Jawne dane osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Microtech S.C. przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane i Klient dokonujący tych wpisów akceptuje ten fakt, w przeciwnym razie powinien powstrzymać się od dokonani wpisu lub publikacji swoich danych. 
 2. Microtech S.C. nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Użytkownikom nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

XIII. Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Microtech s.c. i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Microtech S.C. nie podlegają Polityce Prywatności.

XIV. Partnerzy

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Microtech S.C.
 2. W przypadku pytań proszę pisać ma adres e-mail: arek@mtech.pl.

XV. Cookies (Ciasteczka)

 1. Niektóre obszary serwisów należących do Microtech S.C. mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia, umożliwienia lub zakończenia danej operacji.
 2. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i jego użytkownika, oraz jego danych.
 3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

XVI. Wyłączenie Odpowiedzialności

 1. Microtech S.C. nie utożsamia się z opiniami wyrażonymi przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób. Każdy z użytkowników forum wyraża swoją opinię na własną odpowiedzialność. 
 2. Na Stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
 3. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta. Sprzedawca nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej.

XVII. Recykling

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688) zakazuje i nakłada kary za wyrzucanie na śmietnik zużytych komputerów, monitorów, drukarek i innych urządzeń elektronicznych. Sprzęt komputerowy zawiera środki niebezpieczne i niewłaściwe postępowanie z nim jest szkodliwe dla środowiska. Dlatego musi on trafiać do punktów zbiórki, a następnie do zakładów utylizacyjnych. Tam następuje jego przetwarzanie, odzyskiwanie nadających się do dalszego wykorzystania części, lub unieszkodliwianie niebezpiecznych dla środowiska elementów. Firma Microtech wychodząc na przeciw potrzebom ekologicznym prowadzi zbiórkę sprzętu komputerowego. Jeżeli posiadasz niepotrzebny komputer, zużyty monitor, starą drukarkę lub innych sprzęt komputerowy z którym nie wiesz co zrobić, zgłoś się do nas.

 1. Każdy Klient kupując u nas sprzęt komputerowy, może oddać w zamian - nieodpłatnie - swój stary sprzęt.
 2. Microtech przyjmuje także każdy inny niepotrzebny sprzęt komputerowy. Wyręczając Państwa podejmujemy odpowiednie działania, prowadzące do jego utylizacji. W zależności od rodzaju sprzętu proponujemy warunki odbioru i płatności.

Etykieta  Symbolu Selektywnego Zbierania umieszczona na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami domowymi. Na użytkowniku spoczywa obowiązek, aby nie usuwać zużytego sprzętu wraz z odpadami komunalnymi.

XVIII. Odbiór zużytego sprzętu

Zgodnie z art. 37 ustawy u zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Punty selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) we Wrocławiu:

 • ul. K. Michalczyka 9 (punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 w soboty w godzinach 8:00 – 16:00)
 • ul. Janowskiej 51 (punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00).

XIX. Inne

 1. Firma Microtech s.c. zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
 2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu lub w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

XX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca przez cały okres trwania zobowiązań z umowy, w tym w czasie biegu terminu gwarancji i rękojmi, zgodnie z brzmieniem Regulaminu w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Sprzedawca może w każdym momencie zmieniać lub zaktualizować treść Regulaminu, z zastrzeżeniem punktu 1 powyżej.
 3. W przypadku zmiany lub aktualizacji treści Regulaminu Klienci Mircotech S.C. zostaną o tych zmianach powiadomieni poprzez wiadomość e-mail.
 4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 16 lipca 2018 r.

Administratorem Danych osobowych jest Microtech Spółka Cywilna Arkadiusz Błaszczyk, Łukasz Krawczyk (dalej Microtech S.C.), ul. Robotnicza 1B 53-670 Wrocław, NIP 895-16-78-059, REGON 932057688, adres e-mail: mtech@mtech.pl, faks: 0-71/34-190-34.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

3

Szukaj

You can try some popular tags here:
Featured products:

Account

Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się teraz!
4